Ballet for Kids

บัลเล่ต์สำหรับเด็ก

 

Ballet for Kids – บัลเล่ต์สำหรับเด็ก

คลาสบัลเล่ต์สำหรับเด็ก (Ballet for kids) เป็นคลาสที่จะช่วยสร้างพัฒนาการ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ โดยในคลาสเรียน เด็กๆจะได้ฝึกการเคลื่อนไหว และขยับร่างกายให้ตรงกับจังหวะดนตรี ฝึกการเข้าเข้าสังคมกับเพื่อนๆในคลาส พร้อมทั้งยังช่วยสร้างบุคคลิกภาพที่ดีให้กับเด็กๆอีกด้วย ที่ THE ARTISTS เรามีทีมครูมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และพร้อมจะช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ

Ballet for kids : Pre-Primary (บัลเล่ต์เด็กเล็ก)

Ballet for kids : Primary (บัลเล่ต์เด็ก)

Ballet for Kids : Grade 1 (บัลเล่ต์เด็ก เกรด 1)